Notice

News

ዜና ቑፅረሪ ሰለስተ

ዜና ቁፅሪ ሰለስተ 

ቤት ጽ/ት ዋና ኦዲተር መርበብ ሓበሬታ አተአታትዩ

ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ ናይ ባአሉ መርበብ ሓበሬታ አስሪሑ አመሪቑ፡፡
እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ መቐለ ዩኒቨርስቲ ብዝገበሮ ዉእሊ መሰረተት መርበብ ሓበሬታ አስሪሑ አመሪቑ ፡፡

መልእኽቲ ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ

ሎሚ ዘመኑ ናይ ሓበሬታ ዘመን እዩ እነሳልጦም ዘለና ልምዓታዊን ዴሞክራስያዊን ስራሕቲ ብዘተኣማምን ክዕወቱን በዚ ኣቢልና ማእኸላይ እቶት ምስ ዘለወን ዓድታት ንምስትኽኻል ድማ ሓበሬታ ኣገዳስነት ኣለዎ በዚውን ተልእኾ ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተጠናኸረን ነፃን ናይ ኦዲት ስርዓት ክህሉ ብምግባር ንህዝቢን ቤት ምኽሪን እዋናዊን ፅፉፍን ሪፖርት ብምሃብን ኣብያተ ዕዮን ትካላትን መንግስቲ ቆጣባይ ብቑዕን ውፅኢታዊ ኣጠቓቕማ ሃፍቲን ዕውት ኣፈፃፅማ ፕሮግራማትን ፕሮጀክትታትን ክህልወንን ሰናይ ምሕደራ ክዓስል ቅልጡፍን ቀፃልነት ዘለዎ ኩሉ በቢብርኩ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ልምዓት ክመፅእ ምሕጋዝ እዩ ::
እዚ ተልእኾ እዚ ዝፍፀም ድማ ኣብያተ ዕዮ ክልልና ዝተወሃበን ሓላፍነት ንምፍፃም ዝምደበለን ሃፍቲ ብዝወፀሉ ኣገባብ ኣሰራርሓን ስርዓትን ክፍፀም ንሃፍቲ ኣጠቓቕማ ተባሂሎም ዝወፁ ሕጊታት ኣኽቢረንን ንዕኡ ተጠቒመንን ስራሕተን ምፍፃመን ብምርኣይ ምኽሪን ርኢቶን ብምሃብ ፀገማት ብጋነኦም ክፍትሑን ዝርካቡ ሃፍትና ኣብ ምስላጥ ልምዓት ክውዕልን በዚ ኣቢልና ድማ ዋና ፀላኢና ዝኾነ ድኽነት ኣብ ምጥፋእ ተራና ምፅዋት እዩ ::

እዚዝዕወት ኣብዝተሰርሑ ስራሕቲ መወዳእታ መፂኻ ጉድለታት ብምውፃእን ምብምንቃፍን ጥራሕ እንተይኮነስ ንፈፀምቲን ሰብ ብፅሒትን ልዕልነት ሕጊ ምኽባሩ ግልፅነትን ተሓታትነትን ምርግጋፁ ንጠቕላላ ስራሕትና ዘለዎ ኣበርክቶ ብኣተሓሳስባ ክራይ ኣካብነትን በለፅን ንልምዓትና ጎዳእቲ ምዃኖም ብምርኣይ ክንቃለሶም ከምዝግበአና ኣብዚውን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ስራሕትና ተሳትፎ ሓፋሽ ወሳኒ ምዃኑ ስለዝእመነሉ ቤት ፅሕፈትና ኣብ ዝህቦም ርኢቶታትን መስተኻኸሊ ሓሳባትን ሓፋሽ በቢዘለዎ ኮይኑ ተርኡ ክፃወት ዘኽእሎ ሓበሬታ ክረክብ ይግባእ ::

እዚ ንምፍፃም ድማ ክልልና ናይ ኦዲት ዌብ ሳይት ኸፊቱ ንስራሕ ክፍቲ ጌሩዎ ኣሎ ሎሚ ምጅማር ዌብ ሳይት ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር እንተነበስር ሀዝቢ ኣብ ኣጠቓቕማ ሃፍቲን ውፅኢታዊነት ፕሮግራማትን ፕሮጀክትታትን ክልሉ ክፈልጥ ንዝረኣዩ ምዕባለና ዝፃብኡ ተግባራትን ኣሰራርሓታትን ክቃለስ የኽእሎ እዩ :: ስለዚ እቲ ዌብ ሳይት ብዕሊ ስርሑ ብምጅማሩ ነዚ ተጠቒምኩም ኣብ እንሰርሖም ስራሕቲ ዘለኩም ጠቐምቲ ርኢቶታትን ሓበሬታትን ክትልግሱልና ፃውዒተይ እናቕረብኩ ንሕናውን ኣሰራርሓና ብምስትኽኻል ዝሓዝናዮም ልምዓታዊን ዴሞክራስያዊን ጎደና ክነዕወት ከምንረባረብ ክገልፅ እፈቱ:: የቕንየለይ

ኣለምሰገድ ከበደው
ዋና ኦዲተር